Všeobecné obchodní podmínky

Článek 1: Definice

1. Společnost Hima Bioproducts BV se sídlem v obchodní komoře Xeldum, Geldrop, je v těchto všeobecných obchodních podmínkách označována jako prodejce.

2. Druhá strana prodávajícího je v těchto všeobecných obchodních podmínkách označována jako kupující.

3. Kupující může být v některých případech také označován jako spotřebitel. Spotřebitelem se rozumí kupující, který nakupuje pro soukromé účely, bez registrace obchodní komory.

4. Strany jsou společně prodávající a kupující.

5. Smlouva znamená kupní smlouvu mezi stranami.


Článek 2: Použitelnost všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto podmínky se vztahují na všechny nabídky, nabídky, dohody a dodávky služeb nebo zboží prodávajícím nebo jeho jménem.

2. Odchylka od těchto podmínek je možná pouze tehdy, pokud se strany výslovně písemně dohodly.


Článek 3: Platba

1. Plná kupní cena je vždy zaplacena okamžitě v obchodě. U rezervací se v některých případech očekává vklad. V takovém případě obdrží kupující doklad o rezervaci a záloze. Prodávající nabízí společnostem registrovaným u obchodní komory možnost nákupu na účet. V takovém případě prodávající zašle fakturu digitálně, která musí být uhrazena nejpozději 30 dnů po datu, není-li na faktuře uvedeno jinak, jinak ústně nebo písemně.

2. Pokud kupující nezaplatí včas, je ve výchozím nastavení. Zůstane-li kupující v prodlení, je prodávající oprávněn pozastavit závazky, dokud kupující nesplní svou platební povinnost.

3. V případě prodlení kupujícího bude prodávající inkasovat dluh. Náklady spojené s tímto inkasem jsou na účet kupujícího. Tyto náklady na výběr se počítají na základě vyhlášky o náhradě za mimosoudní náklady na výběr.

4. V případě likvidace, bankrotu, zabavení nebo pozastavení platby kupujícího jsou pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu okamžitě uplatnitelné.

5. Pokud kupující odmítne spolupráci při realizaci objednávky prodávajícím, je stále povinen prodávajícímu zaplatit dohodnutou cenu.


Článek 4: Nabídky, nabídky a cena

1. Nabídky jsou nezávazné, pokud není v nabídce uvedeno období přijetí. Pokud nabídka nebude ve stanovené lhůtě přijata, nabídka skončí.

2. Dodací lhůty v nabídkách jsou informativní a nedávají kupujícímu právo na zrušení nebo náhradu, pokud jsou překročeny, pokud se strany výslovně písemně nedohodnou jinak.

3. Nabídky a nabídky se automaticky nevztahují na opakované objednávky. Strany se musí výslovně a písemně dohodnout.

4. Cena uvedená na nabídkách, nabídkách a fakturách sestává z kupní ceny včetně dlužné DPH a jakýchkoli jiných vládních odvodů.


Článek 5: Právo na odstoupení od smlouvy

1. Po obdržení objednávky bude spotřebitel oprávněn zrušit smlouvu bez udání důvodu do 14 dnů (právo na odstoupení od smlouvy). Období začíná okamžikem, kdy spotřebitel obdrží (celou) objednávku.

2. Neexistuje žádné právo na odstoupení od smlouvy, pokud jsou výrobky šité na míru podle jeho specifikací, mohou být uchovávány pouze na krátkou dobu a protože se jedná většinou o hygienické výrobky, nevztahuje se právo na odstoupení od smlouvy na otevřené nebo poškozené obaly.

3. Spotřebitel může použít formulář pro odstoupení od prodejce. Prodávající je povinen to poskytnout kupujícímu ihned po jeho žádosti.

4. Během doby chlazení spotřebitel zachází s produktem a obalem opatrně. Vybalí nebo použije produkt pouze v míře nezbytné k posouzení, zda si přeje produkt ponechat. Pokud uplatní své právo na odstoupení od smlouvy, vrátí nepoužitý a nepoškozený produkt se všemi dodanými doplňky a - pokud je to přiměřeně možné - v původním přepravním balení prodávajícímu v souladu s přiměřenými a jasnými pokyny poskytnutými podnikatelem. Náklady na dopravu nese kupující.


Článek 6: Změna dohody

1. Pokud se při provádění dohody ukáže, že pro řádné provedení úkolu je nutné změnit nebo doplnit práci, která má být provedena, strany upraví dohodu odpovídajícím způsobem včas a po vzájemné konzultaci.

2. Pokud se strany dohodnou, že dohoda bude změněna nebo doplněna, může být ovlivněna doba dokončení provádění. Prodávající o tom bude kupujícího co nejdříve informovat.

3. Pokud má změna nebo doplnění smlouvy finanční a / nebo kvalitativní důsledky, informuje prodávající kupujícího předem písemně.

4. Pokud se strany dohodly na pevné ceně, prodávající uvede, do jaké míry změna nebo doplnění dohody povede k překročení této ceny.

5. Na rozdíl od ustanovení třetího odstavce tohoto článku nemůže prodávající účtovat dodatečné náklady, pokud je změna nebo doplnění důsledkem okolností, které mu lze připsat.


Článek 7: Dodání a převod rizika

1. Jakmile kupující obdrží zakoupenou položku, riziko přechází z prodávajícího na kupujícího.


Článek 8: Výzkum, stížnosti

1. Kupující je povinen zkontrolovat dodané zboží v době dodání nebo dodání, v každém případě však v co nejkratší možné době. Kromě toho by kupující měl prozkoumat, zda kvalita a množství dodaného zboží odpovídají tomu, co se strany dohodly, přinejmenším tato kvalita a množství splňují požadavky, které platí pro běžný (obchodní) provoz.

2. Reklamace na poškození, nedostatek nebo ztrátu dodaného zboží musí být podána písemně prodávajícímu do 10 pracovních dnů ode dne doručení zboží kupujícím.

3. Pokud se zjistí, že reklamace je ve stanovené lhůtě opodstatněná, má prodávající právo opravit, dodat znovu nebo se zdržet dodávky a zaslat kupujícímu dobropis na tuto část kupní ceny.

4. Drobné a / nebo standardní odchylky a rozdíly v kvalitě, počtu, velikosti nebo provedení nelze proti prodejci uplatnit.

5. Stížnosti týkající se určitého produktu nemají žádný vliv na jiné výrobky nebo části patřící ke stejné dohodě.

6. Po zpracování zboží kupujícím nebudou přijaty žádné stížnosti.


Článek 9: Vzorky a modely

1. Pokud byl vzorek nebo model ukázán nebo poskytnut kupujícímu, předpokládá se, že byl poskytnut pouze pro informaci, aniž by to zboží muselo splnit. To se liší, pokud se strany výslovně dohodly, že předmět, který má být dodán, bude odpovídat tomuto.

2. V případě dohod týkajících se nemovitého majetku se také předpokládá, že označení plochy nebo jiných rozměrů a označení je zamýšleno pouze jako označení, aniž by to musel splnit předmět, který má být dodán.


Článek 10: Dodávka

1. Dodání probíhá „ze závodu / skladu / skladu“. To znamená, že veškeré náklady jsou na kupujícího.

2. Kupující je povinen převzít dodávku zboží okamžikem, kdy mu je prodávající doručí nebo nechá doručit, nebo v okamžiku, kdy mu bude zboží poskytnuto v souladu s dohodou.

3. Pokud kupující odmítne převzít dodávku nebo z nedbalosti poskytne informace nebo pokyny, které jsou pro dodávku nezbytné, je prodávající oprávněn věc uložit na účet a riziko kupujícího.

4. Pokud je zboží dodáno, je prodávající oprávněn účtovat veškeré náklady na doručení.

5. Pokud prodávající potřebuje informace od kupujícího k provedení smlouvy, dodací lhůta začíná poté, co kupující tyto informace poskytl prodávajícímu.

6. Dodací lhůta stanovená prodejcem je informativní. Nikdy to není termín. Pokud je tato lhůta překročena, musí kupující písemně oznámit prodávajícímu prodlení.

7. Prodávající je oprávněn dodávat zboží po částech, pokud se strany nedohodnou písemně jinak nebo nepřičítají k částečné dodávce nezávislou hodnotu. Při dodání po částech je prodávající oprávněn tyto části fakturovat zvlášť.


Článek 11: Vyšší moc

1. Pokud prodávající nemůže splnit své závazky vyplývající z dohody z důvodu vyšší moci, nikoli včas nebo řádně, neodpovídá za škodu, kterou kupující utrpěl.

2. Vyšší moc znamená v každém případě jakoukoli okolnost, kterou prodávající nemohl vzít v úvahu v době uzavření smlouvy, a v důsledku čehož kupující nemůže běžně plnit obvyklé plnění dohody, jako je například nemoc, válka nebo nebezpečí války, občanská válka a nepokoje, obtěžování, sabotáž, terorismus, narušení energie, povodeň, zemětřesení, oheň, okupace společnosti, stávky, vyloučení pracovníků, změněná vládní opatření, dopravní potíže a další narušení ve společnosti prodávajícího.

3. Smluvní strany také berou na vědomí vyšší moc, že ​​dodavatelé, kteří jsou při plnění smlouvy závislí na prodávajícím, nedodržují smluvní závazky vůči prodávajícímu, ledaže by za to mohl být prodávajícímu obviněn.

4. Pokud nastane výše uvedená situace, v níž prodávající nemůže splnit své závazky vůči kupujícímu, budou tyto závazky pozastaveny, dokud prodávající nemůže splnit své závazky. Pokud situace uvedená v předchozí větě trvala 30 kalendářních dnů, mají strany právo písemně ukončit dohodu zcela nebo zčásti.

5. Pokud vyšší moc trvá déle než tři měsíce, má kupující právo vypovědět dohodu s okamžitou účinností. Rozpuštění lze provést pouze doporučeným dopisem.


Článek 12: Převod práv

1. Práva jedné strany k této dohodě nemohou být převedena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Toto ustanovení se použije jako ustanovení s účinkem vlastnického práva, jak je uvedeno v článku 3: 83, druhý odstavec, nizozemského občanského zákoníku.


Článek 13: Výhrada vlastnického práva a právo na výdrž

1. Zboží přítomné u prodávajícího a dodané zboží a části zůstávají majetkem prodávajícího, dokud kupující nezaplatí celou dohodnutou cenu. Do té doby může prodávající uplatnit své výhrady vlastnictví a převzít zboží zpět.

2. Pokud dohodnuté částky, které mají být zaplaceny předem, nejsou nebo nejsou včas uhrazeny, má prodávající právo pozastavit dílo, dokud nebude dohodnutá částka stále vyplacena. Věřitelé jsou tedy v prodlení. V tomto případě nelze proti prodávajícímu uplatnit opožděné dodání.

3. Prodávající není oprávněn zastavit činnost zboží spadajícího do jeho výhradního vlastnictví ani jiným způsobem zatížit.

4. Prodávající se zavazuje pojistit zboží dodané kupujícímu s výhradou vlastnického práva a pojistit je proti požáru, výbuchu a poškození vodou, jakož i proti krádeži a na první žádost zpřístupnit politiku k nahlédnutí.

5. Pokud zboží dosud nebylo dodáno, ale dohodnutá záloha nebo cena nebyla uhrazena v souladu s dohodou, má prodávající právo na zadržení. Zboží nebude doručeno, dokud kupující nezaplatí celou částku a v souladu se smlouvou.

6. V případě likvidace, platební neschopnosti nebo pozastavení platby kupujícího jsou závazky kupujícího okamžitě uplatnitelné.


Článek 14: Odpovědnost

1. Odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním smlouvy nebo v souvislosti s ní je vždy omezena na částku, která je v příslušném případě vyplacena uzavřenou pojistkou / smlouvami o pojištění odpovědnosti. Tato částka se zvyšuje o částku odpočitatelné podle příslušné politiky.

2. Odpovědnost prodávajícího za škodu způsobenou úmyslným nebo úmyslným bezohledností prodávajícího nebo jeho vedoucích zaměstnanců není vyloučena.


Článek 15: Povinnost podat stížnost

1. Kupující je povinen neprodleně nahlásit stížnosti na dodávku prodávajícímu. Stížnost obsahuje popis co nejpodrobnějšího nedostatku, aby prodávající byl schopen adekvátně reagovat.

2. Je-li reklamace oprávněná, je prodávající povinen zboží opravit a případně vyměnit.


Článek 16: Záruky

1. Pokud jsou záruky součástí dohody, platí následující. Prodávající ručí za to, že prodané zboží je v souladu s dohodou, že bude fungovat bez vad a že je vhodné pro použití, které má kupující v úmyslu používat. Tato záruka platí po dobu dvou kalendářních let po obdržení prodané věci kupujícím.

2. Účelem záruky je dosáhnout rozdělení rizika mezi prodávajícím a kupujícím tak, aby důsledky porušení záruky byly vždy plně na účet a riziko prodávajícího a aby se prodávající nikdy nemohl spolehnout na porušení záruky. článek 6: 75 BW. Ustanovení předchozí věty se rovněž použijí, pokud bylo porušení známo kupujícímu nebo by mohlo být známo vyšetřováním.

3. Výše uvedená záruka se nevztahuje na vady, které vznikly v důsledku nesprávného nebo nesprávného použití, nebo pokud kupující nebo třetí strany - bez povolení - provedli změny nebo se pokusili provést nebo použít zakoupené pro účely, pro které nebyly určeny.

4. Pokud se záruka poskytnutá prodávajícím vztahuje na položku vyrobenou třetí stranou, je záruka omezena na záruku poskytnutou tímto výrobcem.


Článek 17: Rozhodné právo

1. Na tuto dohodu mezi prodávajícím a kupujícím se vztahuje pouze nizozemské právo. Příslušnost má nizozemský soud.

2. Použitelnost Vídeňské úmluvy o prodeji je vyloučena.

3. Pokud bude v soudním řízení považováno jedno nebo více ustanovení těchto všeobecných podmínek za nepřiměřeně obtížné, zbývající ustanovení zůstanou v platnosti.

Článek 18: Výběr fóra

Veškeré spory vyplývající z této dohody budou předloženy výhradně příslušnému soudu okresního soudu Zeeland-West-Brabant.